24. 2. 2015 Pozvání k účasti na semináři Život v Duchu

Seminář Život v Duchu vyrostl v prostředí spojeném s hnutím Charismatické obnovy a je určen lidem žijícím v Církvi, kterým pomáhá k hlubšímu křesťanskému životu ze síly Ducha svatého. Každý křesťan přijal Ducha svatého ve svátostech křtu a biřmování. Přesto otázka jak Duch svatý působí v tvém životě je pro mnohé neuchopitelná. Skrze seminář Život v Duchu mají být účastníci uschopněni k tomu, aby svůj život novým způsobem utvářeli z Ducha Ježíšova a z jeho síly. Seminář má pomoci k tomu, aby Ježíš byl nově objeven, aby se mu křesťan stal podobným a aby ho vyzařoval naplněn jeho Duchem v denním životě. Krátce - každý účastník tohoto semináře může ve víře očekávat - vždy jiným a každému přiměřeným způsobem - prožitek nových osobních letnic. Může tedy očekávat podobný život proměňující předěl, jaký zažili apoštolové, shromážděni v modlitbě s Marií při vylití Ducha svatého o letnicích. "Jde zde o zkušenost, že mě Bůh miluje zcela osobně. Tato láska říká, že Bůh mě přijímá takového, jaký jsem, že mi odpustil mé hříchy a že ho skutečně smím oslovovat 'TY' a 'Otče'. To není nějaký momentální náboženský pocit blaženosti. Jsem zde přijímán a vtahován do nového vztahu k Bohu, který trvá a nepomíjí. Tato zakoušená Boží láska působí rozhodné, odvážné a celostné nasazení se pro Ježíše a pro společenství, v kterém dotyčný žije. Boží láska osvobozuje a tato láska se zviditelňuje v darech, které Bůh dává ke službě a k životu ve společenství.“

Seminář nevyřeší všechny lidské problémy účastníků. Nikomu nebudou odňaty těžkosti života, ale seminář napomůže rozlišit, které těžkosti do našeho života patří jako součást následování Krista a které těžkosti po nás Bůh nechce.

Seminář nemá cíl sám o sobě. Vede však:
- k prohloubení existujícího vztahu k Bohu nebo
- k začátku nového vztahu k Bohu.

Vede také:
- k objevení Písma sv. jako zdroje osobní víry
- ke zkušenosti s různými způsoby osobní modlitby i modlitby ve společenství
- ke sdílení víry jako přirozené součásti křesťanského života
- ke službě z vděčnosti Bohu

Takovýto život z Ducha bude mít vždy tyto čtyři rozměry, bude to život:
- v denním společenství s Bohem (denní „tichá chvíle“ 15 – 20 minut)
- s bratřími a sestrami doma a ve farnosti
- plodný ve službě druhým lidem
- hluboce zaměřený k církvi

Kdo může být účastníkem semináře
Semináře se mohou účastnit lidé, kteří pravdivě usilují o život podle evangelia, a to se všemi požadavky, které Ježíš uložil svým učedníkům. To znamená, že účastníci musí mít v sobě ochotu k vnitřnímu růstu a k tomu, aby nechali silou Ducha svatého život proměňovat. Nedoporučuje se lidem s vážnými psychickými problémy.

Průběh setkávání
Setkání se konají každý týden, od začátku postní doby do slavnosti Seslání Ducha svatého.
Každé setkání trvá cca 2 hodiny a obsahuje
- společnou modlitbu,
- delší katechezi (přednáška)
- rozhovor v malých skupinách (práce ve skupinách předpokládá vzájemnou důvěru a mlčenlivost o sdíleném)


K celému kurzu pak náleží mimoto modlitba za uzdravení duše i těla, bohoslužba pokání (se svátostí smíření), modlitba a obnova rozhodnutí spojených se svátostí biřmování a bohoslužba, ve které jsou účastníci rozesláni ke službě.


Setkání pro zájemce v naší farnosti bude ve středu 28. 1. 2015 na faře, kdy přijedou z farnosti Česká Třebová ti, kteří u nás tento seminář povedou.

Seminář začne v úterý 24. 2. 2015. Pro zájemce by to znamenalo závazně absolvovat tento cca 10 týdenní seminář každé úterý od 19.00 do 21.00 hodin.


Aktuality

2. 1. 2021 Život s Božím slovem


6. 1. 2021  Immanuel Nicholas adoptovaný naši farností


8. 3. 2021 Čeho se naše ruce dotýkaly...


9. 10. 2021 Synoda 2021 - 2023


17. 10. 2021 Nový patron našich ministrantů - sv. José Sánchez del Río


2. 3. 2022 Výzva biskupa Jana


21. 5. 2022 Fotografie z farního výletu po stopách P. Josefa Čiháka


22. 5. 2022 Fotografie z oslavy 50. narozenin otce Adama


5. 6. 2022 Fotografie z návštěvy biskupů z Indie
 Fotogalerie č. 2


21. 8. 2022 Přihláška na náboženství ve školním roce 2022/2023


9. 9. 2022  Zápis z Pastorační rady farnosti


18. 9. 2022  Putování bible


Kontakt

Římskokatolická farnost
Dolní Újezd

569 61 Dolní Újezd 34

P. ThMgr. Adam Piotr Grabiec
farář
tel.: 731 604 784

Kompletní kontakty


© 2022, Římskokatolická farnost sv. Martina v Dolním Újezdě u Litomyšle – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑